URBAN 

 

SHANGHAI EXPO

MASTERPLAN

 

Shanghai - China

2010